Voorwaarden dienstverlening in Spanje

Dienstverleningsvoorwaarden van Loon & Ruiz

U heeft de behartiging van uw belangen in de handen van ons kantoor gelegd. Wij stellen uw vertrouwen op prijs en hopen het vertrouwen niet te beschamen.

Vertrouwen groeit als je van elkaar weet wat je kunt verwachten en daarom willen wij u met onze dienstverleningsvoorwaarden informeren over de werkwijze van ons kantoor.
Deze dienstverleningsvoorwaarden maken onderdeel uit van de met u te sluiten overeenkomst van dienstverlening en gelden voor u aan de ene zijde en anderzijds van Loon & Ruiz ( van Loon Advocaten Spanje SL), de voor u werkzame abogados en medewerkers / sters.

Vertrouwen is iets wederzijds, wij moeten ook van u op aan kunnen.

De volgende punten komen in dit stuk aan de orde:

  • Structuur van het kantoor
  • Informatie
  • Declaraties
  • Communicatie
  • Aansprakelijkheid
  • Klachten
  • Het toepasselijk recht en de bevoegde rechter
  • Bijzonderheid Spanje
  • Diversen

Structuur van het kantoor

Van Loon & Ruiz is een praktijk vennootschap De dienstverleningsovereenkomst is met u aangegaan door deze vennootschap ten behoeve van de bij haar werkende abogados (advocaten). Deze vennootschap zal derhalve de declaraties aan u toezenden en aan haar moeten de betalingen worden gedaan. Een en ander laat onverlet de verantwoordelijkheid van de individuele abogados (advocaten) voor de werkzaamheden die zij verrichten.

Informatie

Een advocaat is zo goed als de informatie waarover hij beschikt. Een zaak gaat altijd over de feiten, de dingen die gebeurd zijn, of dingen die wellicht gaan gebeuren. Het is voor ons, en dus voor u, van groot belang dat wij goed geïnformeerd worden door u. Dat is uw verantwoordelijkheid.

Wij zullen natuurlijk de nodige gebruikelijke vragen stellen en om gegevens vragen. Maar over iets specifieks dat u alleen weet, of meent te weten, kunnen wij geen vragen stellen. Geef ons zoveel mogelijk informatie, wij kunnen en zullen dan beoordelen of het van belang is voor de behandeling van de zaak.

Bedenk daarbij dat de advocaat een geheimhoudingsplicht heeft, voelt u dus vrij om te praten. Als later blijkt dat u bepaalde informatie niet heeft gegeven, of onjuiste informatie heeft gegeven, en een zaak daardoor anders afloopt dan verwacht, is dat voor u een probleem. Ons kantoor is daarvoor uiteraard niet aansprakelijk.

In het algemeen geldt ook dat u van ons mag verwachten dat wij ons inspannen uw zaak tot een zo goed mogelijk eind te brengen. Garanties kunnen wij u niet geven.

Declaraties

De volgende tarieven zijn van toepassing:
De advocaat uren worden bij u in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 170,=, exclusief IVA (BTW).
De uren van een paralegal worden aan U door berekend tegen een tarief van € 100,= exclusief IVA (BTW).
De tijd die het secretariaat aan de behandeling van uw zaak besteedt, typewerkzaamheden, kopiëren et cetera, wordt bij u in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 30,= exclusief IVA (BTW).
U wordt niet apart belast voor de overige normale kantoorkosten.

Indien er sprake is van het verrichten van werkzaamheden voor meerdere personen, zijn die personen allen hoofdelijk aansprakelijk voor de toegezonden declaraties, ongeacht op wiens naam de declaraties zijn gesteld.

Indien er sprake is van het verrichten van werkzaamheden voor een rechtspersoon zijn de directieleden en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de toegezonden declaraties, ongeacht op wiens naam die zijn gesteld.

Een lijst met tarieven treft U aan op de pagina tarieven.

Indien met U een afspraak is gemaakt voor het verrichten van werkzaamheden tegen een vaste vergoeding, betreft dit steeds alleen het honorarium. Dus niet ook voor eventuele kosten, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
Verder is het zo dat de vergoeding voor het honorarium in dit verband ongeacht het aan de zaak te besteden tijd is.
Dit werkt naar beide kanten. U moet zich dus realiseren dat als uiteindelijk zou blijken dat er relatief weinig tijd aan de behandeling van de zaak is besteed, toch het afgesproken vaste honorarium verschuldigd is en zal moeten worden voldaan. Anderzijds is het ook zo dat als er meer dan begroot tijd aan de behandeling moet worden besteed, dit niet resulteert in een hogere declaratie voor wat betreft de honorering.

Als voor u, in een voorkomend geval, moet worden geprocedeerd, kan het zijn dat er extra kosten aan u in rekening worden gebracht o.a. de kosten van de procurador. Gereden kilometers worden doorberekend.
De kosten van het procederen in bijvoorbeeld (indien nodig) in Spanje, worden altijd apart in rekening gebracht. Deze kosten zijn nooit begrepen onder de begeleidingskosten van bijvoorbeeld een onroerende zaak transactie.

Ter dekking van het aan ons toekomende, zenden wij u als er op uur basis voor u wordt gewerkt, voorschot declaraties. In hoogte afhankelijk van de door ons ingeschatte kosten en tijd, bedragen deze een veelvoud van € 500,= (exclusief IVA (BTW)).

De aan uw dossier bestede tijd, per eenheden van 7 minuten, en kosten worden op uw dossier geboekt. Als een voorschot “op” is wordt door middel van het computersysteem een nieuwe voorschot nota aangemaakt die aan u wordt toegezonden.

De betalingstermijn voor de declaraties is 8 dagen. Indien u de nota niet binnen uiterlijk 14 dagen na de declaratiedatum heeft voldaan, brengen wij u vertragingsrente in rekening à 1 % per maand, of een deel van een maand.

Verder is het zo dat, indien een declaratie na 2 maanden nog niet voldaan is, wij de werkzaamheden in uw dossier staken zonder verder bericht en onverminderd de verplichting uwerzijds om de openstaande nota (´s) met kosten en rente te voldoen.

Mocht het zo zijn dat wij onverhoopt moeten overgaan tot incasso van onze vordering, dan zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 10 % van de hoofdsom, met een minimum van € 250,=.
Zo ver moet het uiteraard niet komen. Indien zich met de betaling van de declaratie een probleem voordoet, neem dan contact met ons op, om te bezien of er een betalingsregeling getroffen moet worden.

Als er een aflossingsregeling met u wordt getroffen en u komt deze niet stipt na, dan wordt de openstaande restvordering ineens zonder voorafgaande aankondiging in zijn geheel opeisbaar.

Communicatie

Een goede communicatie is van groot belang, zowel voor u als voor ons. Wij proberen om voor u optimaal bereikbaar te zijn. Veelal kunnen wij met u binnen 24 uur nadat u belt een afspraak maken of contact met u hebben. Het kantoor in Spanje is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09:00 uur tot 16:00 uur. Het is belangrijk voor uw bereikbaarheid dat wij op de hoogte worden gehouden van uw adreswijzigingen en de eventuele wijzigingen in uw (mobiele) telefoonnummer, et cetera.

Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zaak, zenden wij u kopieën van alle belangrijke brieven en stukken. Als er niets te melden is, hoort U ook niets van ons.

Aansprakelijkheid

De abogados (advocaten) zijn voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de voor de advocatuur in Spanje geldende regeling op dit gebied.

Wij beperken onze aansprakelijkheid tot de schade welke door de respectievelijke verzeke-ringspolissen wordt gedekt en tot die bedragen die door de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk worden uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door van Loon & Ruiz in uw zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte en door U betaalde bedrag terzake honorarium (exclusief IVA (BTW)).

Van Loon & Ruiz is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of derde kan worden verhaald. Van Loon & Ruiz is gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van hulppersonen en derden namens u te aanvaarden.

Ons kantoor sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het overige uit.

U vrijwaart van Loon & Ruiz tegen alle aanspraken van derden, de door van Loon & Ruiz in verband daar mee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor u als de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van van Loon & Ruiz .

Klachten

Indien u klachten heeft over het werk van ons kantoor, moeten die bespreekbaar zijn. Neem dan ook contact met ons op, zodat u en wij kunnen proberen de oorzaak van de klacht weg te nemen. De “klacht” wordt eerst intern beoordeeld door een andere advocaat. Deze zal proberen tot een oplossing met u te komen. Lukt dat niet, dan kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen wellicht een bemiddeling de decano van de Provinciale Orde van Advocaten te Alicante (in Spanje), een oplossing brengen. Mocht ook dat niet tot oplossing komen, staat u in daar voor in aanmerking komende gevallen de weg open van de klacht procedure.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverleningsovereenkomst is het Spaanse recht van toepassing en bij civielrechtelijke geschillen is de rechter van de vestigingsplaats van de vennootschap bevoegd.

Bijzonderheid Spanje

U moet zich verder realiseren dat er in Spanje een geheel ander werkklimaat heerst en men een heel andere instelling tot het werk heeft dan in Nederland. In het algemeen werkt men in Spanje in de ochtend, en van half zes tot negen uur in de avond.

Officiële instanties zijn vaak alleen in de ochtend open. Per telefoon of fax kan men bijna nooit inlichtingen opvragen. Dat is we aan het verbeteren en de belastingdienst ( Hacienda ) is bijna volledig overgegaan op computer communicatie. Een giraal betalingsverkeer zoals wij dat kennen, bestaat er niet zodat men bijna altijd, dan wel contant moet gaan betalen dan wel bij een bank de betaling moet gaan doen om het betalingsbewijs terug te gaan naar de instantie voor wie de betaling bedoeld was. (vaak overheidsinstellingen)

Dit alles tezamen met de instelling dat er morgen of zelfs overmorgen weer een dag is, en dat men verder vele nationale, regionale en plaatselijke feestdagen kent, maakt het uitvoeren van de simpelste werkzaamheden, bijvoorbeeld het verkrijgen van een uittreksel uit een register vaak tot een langdurige kwestie. In de zomermaanden al helemaal, dan ligt het openbaar leven voor een lange periode stil of nagenoeg stil. In onze werkzaamheden voor u, komen wij dit tegen. Dat betekent dat u regelmatig het gevoel zult hebben: er gebeurt niets! Dat is ook zo, nou ja, wij wachten dan tot de mensen en instanties waarvan wij afhankelijk zijn in onze dienstverlening aan u, hebben gedaan wat ze gevraagd zijn te doen.

Wij zullen u dit vele keren uitleggen, en er zullen momenten zijn dat u ons niet zult geloven, en toch is het zo.

Diversen

Na de afhandeling van uw zaak wordt het dossier gedurende tien jaar in een archief bewaard. De door u aan ons ter hand gestelde originele stukken kunt u uiteraard retour ontvangen. U moet hier wel om vragen. Van de stukken uit ons dossier over uw zaak, kunt u kopieën krijgen tegen voldoening van de geldende kopie kosten. Het dossier van de advocaat is en blijft eigendom van het kantoor. Afgifte van dat dossier is niet mogelijk. Bewaar derhalve de aan u toegezonden stukken goed. Het komt voor dat wij voor u gelden in depot houden, bijvoorbeeld omdat door derden aan ons betalingen worden gedaan, welke aan u toekomen. Of dat U gelden aan ons overmaakt in verband met een onroerend goed transactie (de aankoop van een onroerende zaak e.d.). Bedoelde gelden worden ten spoedigste aan u doorbetaald, eventueel met verrekening van openstaande facturen. Die gelden worden door ons aparte beheerd in de Stichting Beheer Spanje. Het beheer van de gelden in de Stichting door ons, valt uiteraard onder de verantwoordelijkheid van de advocaten. Over de depot gelden worden door ons geen intresten vergoed. De dossiers op ons kantoor krijgen een naam die overeenkomt met uw naam, gevolgd door de naam van de wederpartij of andere omschrijving. Verder krijgen de dossiers een intern nummer, dat op alle correspondentie wordt vermeld. Het nummer omvat een jaargetal, bijvoorbeeld 2012, gevolgd door een viercijferig volgnummer.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Bel nu
Route