Crisisbestrijding over de ruggen van de buitenlandse fiscaal residenten: Het Modelo 720

De Spaanse regering heeft het idee opgevat dat de grote groep buitenlanders in Spanje de weg uit de crisis kunnen vormen. ‘De perfecte melkkoe’, moet Rajoy gedacht hebben.

Wat is er precies gebeurd? Bij Koninklijk Besluit (1558/2012) heeft Rajoy bepaald dat vanaf het belastingjaar 2012, dus feitelijk met terugwerkende kracht, alle fiscaal residenten in Spanje (dus formeel gezien niet alleen de buitenlanders) opgave moeten doen van hun bezit in het buitenland.

Indien u meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijft of Spanje het centrum van uw (economische of sociale) leven is, bent u verplicht om opgave te doen van het bezit dat u buiten Spanje geniet. Het gaat hierbij op dit moment enkel om een informatieplicht, het gaat er niet om belasting te heffen over dit bezit (nog niet). Maar u kunt zich voorstellen dat, daar waar het veelal om andere dan Spaanse nationaliteiten gaat, ook die hobbel mogelijk snel wordt genomen door Rajoy. En omdat u als niet- Spanjaard geen stemrecht voor het nationale of regionale parlement heeft kunt u dus ook geen invloed uitoefenen op de eventuele aanstaande belastingheffing.

De gevraagde informatie moet worden verstrekt door middel van het formulier Modelo 720. Dit jaar was de laatste dag voor de aangifte 30 april, voor de volgende jaren zal dat 31 maart zijn. Op dit formulier dient u al het bezit dat u buiten Spanje heeft op te geven.

Het is zaak echt alles op te geven indien de totale waarde van hetgeen u buiten Spanje bezit, meer dan € 50.000,= bedraagt. Het gaat hierbij onder meer om de huizen die u buiten Spanje bezit, alle bankrekeningen die u aanhoudt, maar ook de beleggingsportefeuille die u mogelijk heeft, deelnemingen in vennootschappen et cetera. De vraag gaat zowel over hetgeen u direct of indirect bezit als waar u over kunt beschikken. Als fiscaal resident moet u uw wereldinkomen en -vermogen, hier in Spanje opgeven. Daar is op zich niets op tegen en is normaal.

Nu denkt u mogelijk, ‘ze komen er toch niet achter wat ik bezit en het is slechts een informatieplicht waar ik aan moet voldoen’. Denk hier echter niet te lichtvaardig over. De boetes die er zijn gesteld op het niet voldoen aan die informatieplicht zijn absurd hoog. Draconisch!

Op de eerste plaats voor wordt er voor het niet tijdig voldoen aan de informatieplicht een boete opgelegd van €1.500,-. Dat is dus alleen omdat u eventueel niet op tijd aan uw verplichting heeft voldaan. Verder is er een eerste (aanvullende) boete van €10.000,- indien de belastingdienst tot de conclusie komt dat u wel verplicht was om aan de informatieplicht te voldoen en dat niet heeft gedaan.

Maar hiermee houden de boetes nog niet op.

Alle bezittingen buiten Spanje die de belastingdienst ‘ontdekt’ die niet in de opgave zijn of waren inbegrepen maar die wel opgegeven hadden moeten worden, worden alsnog tegen het marginale tarief dat voor de betreffende fiscaal resident geldt belast. Dat betekent tot maximaal 52%. Daar bovenop komt een boete van 150% voor het te laat betalen van de belasting en rente.

Stel, u bent fiscaal resident in Spanje en heeft een rekening in Luxemburg met een saldo van € 100.000,-. U heeft deze rekening niet opgegeven en de Spaanse belastingdienst komt er achter. De aanslag inclusief boetes en rente zullen in dat geval meer zijn dan het bedrag dat u daar in Luxemburg heeft geparkeerd.

Ook indien de Luxemburgse rekening niet op uw naam staat, maar u wel gemachtigde bent is het zaak deze op te geven. U kunt namelijk indirect over de gelden beschikken.

Nu denkt u, ‘Luxemburg heeft een bankgeheim, die geven dat niet door’. Fout. Spanje heeft met vele landen overeenkomsten m.b.t. het uitwisselen van gegevens. De informatieverplichting tussen de Europese landen is thans zodanig aan het worden dat het risico groot is dat men er achterkomt.

Nu denkt u als Spaans fiscaal resident, ‘mijn huis dat ik nog in Nederland heb, daar betaal ik in Nederland belasting over (box 3) dus dat zal ik wel niet hoeven op te geven’. Fout. U dient de waarde op te geven en wel naar de geactualiseerde (voor inflatie gecorrigeerde) verwervingswaarde van destijds! En niet de WOZ-waarde op het moment dat u in Spanje fiscaal resident werd, hetgeen wel het meest logische zou zijn.

De Spaanse fiscus denkt waarschijnlijk: ‘Ah, dat is mooi mee genomen!’. Als de fiscaal resident dat huis nog eens gaat verkopen moeten ze bij ons vermogenswinstbelasting betalen: afhankelijk van de ‘winst’ toch al snel 20% van de vermogenswinst. Dit laatste is naar onze mening niet het geval omdat art. 6 samen met art. 25 van het Nederlands-Spaanse belastingverdrag dit helemaal niet toestaat. Maar de waarde van de woning telt wel mee voor de bepaling van de eventuele vermogensbelasting die u hier in Spanje verschuldigd bent!

Het is opmerkelijk dat er nog zoveel buitenlandse fiscaal residenten zijn die niet op de hoogte zijn van de nieuwe verplichting van het invullen van het Modelo 720. Daar komt nog eens bij dat het formulier zeker niet eenvoudig is om in te vullen. U moet precies weten welke bezittingen moeten worden opgegeven en tegen welke waardes. Zelfs voor de ‘deskundigen’ blijkt dat nog een hele uitdaging.
Ons advies: neem contact op met uw gestor of accountant.

Wat zijn nu precies onze bezwaren tegen de regeling zoals die er nu ligt? Op de eerste plaats richt de regeling zich eigenlijk in hoofdzaak op de buitenlandse fiscaal residenten. De gewone Spanjaard heeft immers geen bezittingen in het buitenland. Die heeft al genoeg problemen om het hoofd boven water te houden in eigen land. En dus blijven voor wat de Spanjaarden zelf betreft alleen een flink aantal corrupte politici en wellicht een handvol Spaanse ondernemers die hun zakken met zwart geld hebben gevuld over die geraakt worden door de regeling. Maar het overgrote deel van de mensen die getroffen worden door de nieuwe regeling bestaat uit fiscaal residente buitenlanders die hier van hun pensioen genieten en een groep niet-Spaanse ondernemers die economie in Spanje nog een beetje draaiende houden.
En juist zij hebben zoals aangegeven geen stemrecht. Die worden op deze wijze naar de slachtbank geleid. Nee, het gaat goed met Spanje.

Waarom zou dit formulier niet gecombineerd kunnen worden met de aangifte voor het jaar 2012? Dat zou toch voor de hand liggen. De aangiftedatum hiervoor is 30 juni 2013. Waarschijnlijk omdat de fiscaal residenten in dat geval meer tijd hebben zouden om de boetes te vermijden. Nee, het gaat goed met Spanje.

Er is, mogelijk bewust, geen ruchtbaarheid gegeven aan de nieuwe regeling. Informatie over de regeling in de desbetreffende talen van de buitenlanders wordt er niet gegeven en is in het geheel niet beschikbaar. Er zijn geen publiciteitscampagnes geweest rondom de regeling: als een struikrover is Rajoy plots uit de bosjes gesprongen. Nee, het gaat goed met Spanje.

Wat kunt u doen als u overvallen wordt?

  • Vluchten! Zorg ervoor dat u hier in Spanje niet meer fiscaal resident bent. Kan dat dan? Ja. Doe in Nederland alsnog aangifte voor 2012 als binnenlands belastingplichtige. Overleg met uw Nederlandse belastingadviseur of deze mogelijkheid voor u openstaat.
  • Met de pootjes omhoog gaan liggen! U vult, indien dat voor u van toepassing is, alsnog het formulier in. Als men u een boete oplegt maakt u hier bezwaar tegen.
  • Klagen! Klagen bij de Europese Commissie heeft wellicht zin omdat hier duidelijk wordt gediscrimineerd. Hoewel er ook wel argumenten zijn op grond waarvan men zou kunnen zeggen dat geen sprake is van discriminatie leeft bij ons toch de gedachte dat dat wel degelijk het geval is.
  • Wegjagen! De struikrover terug de bosjes insturen. Helaas hebben de buitenlandse fiscaal residenten geen stemrecht dus dat gaat moeilijk.

Natuurlijk moet u aangifte doen over uw wereldinkomen en uw wereldvermogen indien u in Spanje fiscaal resident bent. Dat staat buiten kijf. Het gaat ons er om dat er nu feitelijk een tweede soort belasting geheven wordt onder het mom van onjuiste of onvolledige informatieverschaffing.

Naar onze mening zou er sprake moeten zijn van een overgangsregeling, zou er meer informatie moeten worden verstrekt, zouden er duidelijke voorlichtingsbrochures in tenminste de Engelse, Duitse, Russische en Franse taal (met voorkeur ook in het Nederlands) moeten worden uitgebracht en dienen de boetes naar normale proporties worden moeten teruggebracht.

mr. drs. Hans J van Loon
Eric Ruiz Hopman
van Loon Advocaten y Abogados

David J van Loon Martinez
Anna Maria Pasca
Pyme Accountancy

Print dit artikel

Geschreven door van Loon & Ruiz Advocaten

van Loon & Ruiz richt zich met haar advocatenkantoor in Alfaz del Pi (Alicante) uitsluitend op de juridische dienst­verlening in Spanje. O.m de begeleiding van particulieren die willen wonen of werken in Spanje of een tweede huis in Spanje willen kopen, en het be­geleiden van bedrijfsvestiging en het oprichten van vennootschappen in Spanje.

Bel nu
Route